АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Правоотношения между неравнопоставени страни

- Правна защита и съдействие по всякакви трудовоправни отношения;

- Обжалване на дисциплинарни наказания;

- Прана защита и съдействие по повод дискриминация при упражняване правото на труд и др.;

- Процесуално представителство пред Комисията за защита от дискриминация и съда;

- Жалби срещу актове за установяване на нарушения;

- Жалби срещу наложени принудителни административни мерки (запечатване на търговски обект, глоби и др.);

- Жалби срещу електронни фишове;

- Жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.)

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/

Виж

Placeholder

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Правоотношения между равнопоставени страни

- Правни консултации в областта на гражданското право. Гражданскоправни отношения и правни казуси;

- Правна защита при гражданскооправни дела;

- Процесуално представителство при гражданскоправни дела;

- Правна помощ и съдействие на пострадали при пътнотранспортни произшествия;

- Правна защита от колекторски фирми;

- Правна защита при неправомерно начислени сметки от електроразпределителни, топло и газо-снабдителни, ВИК, водоснабдителни дружества, далекосъобщителни, банки, мобилни оператори и други дружества;

- Искове за неизпълнение на договори;

- Искове за неоснователно обогатяване;

- Искове за недължимост на вземания;

- Искове за отмяна на уволнение и възстановяване на работа;

- Искове за присъждане на обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа;

- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;

- Изготвяне на правни документи: проектодоговори и договори, нотариални актове, пълномощни, молби, заявления, покани, учредителна документация и други;
Правна помощ при кредитиране и ипотеки;

- Правна защита на правата на гражданите и юридически лица във връзка с посегателства от държавни органи;

- Събиране на вземания;

- Искове за неоснователно обогатяване;

- Правна защита и съдействие за прекратяване на брак по исков ред и/ или за развод по взаимно съгласие, съответно за уреждане на имуществени отношения, родителски права и изготвяне на споразумения за развод;

- Правна защита и съдействие при заповедно производство;

- Съдействие за доброволно уреждане на правен спор, медиация и/ или приключване на делото със спогодба, помирение или споразумение.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/

Виж

Placeholder

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

правоотношения, породени от извършване на престъпления и водещи до търсене на наказателна отговорност на извършителите на престъпления

- изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията;

- обжалване постановленията на прокуратурата пред горестоящата и/ или пред съответния съд;

- представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства;

- представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд);

- обжалване решенията, определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция;

- защита по мерките за процесуална принуда свързани със задържането под стража, забраните за напускане пределите на страната и др.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/

Виж

Placeholder

Помощ на пострадали при ПТП

Оказване на правна помощ и съдействие при всички видове ПТП

1. Устни и писмени правни консултации;
2. Съвестно изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, становища и други, свързани с Вашите права при ПТП;
3. Помощ и съдействие на пострадалите при всички видове ПТП;
4. Сътрудничество за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;
5. Получаване на максимални обезщетения при ПТП, трудова злополука и лекарска небрежност;
6. Безплатни консултации онлайн и по телефон;
7. Предлагаме услугите си за цялата страна;
8. Представителство пред физически и юридически лица или административни органи и служби;
9. Съдействие за защита на правото и законните интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби;
10. Сътрудничество и с утвърдени експерти в областта с оглед максимално удовлетворение и гарантирана защита на правата Ви;
11. Отговорност, професионализъм и конфиденциално отношение;
12. Максимална удовлетвореност и гарантирана защита на Вашите права;
13. Получаваме възнаграждение само при успешен резултат.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/

Виж

Placeholder